Monday , 14 January 2019

Mengenal Empat Imam Mazhab

 • 08 November, 2017  13:18:10 

 • III.    IMAM SYAFI’I

  Imam Syafi’I bernama langkap Muhammad bin Idris bin Al-`Abbas bin `Usman bin Syafi` bin As-Sa’ib dan nasabnya sampai kepada `Abdu Manaf datuk Nabi. Dan ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Beliau dilahirkan di desa Gaza, masuk kota ‘Asqolan pada tahun 150 H/767 M. Saat beliau dilahirkan ke dunia oleh ibunya yang tercinta, bapaknya tidak sempat membuainya, karena ajal Allah telah mendahuluinya dalam usia yang masih muda. Lalu setelah berumur dua tahun, paman dan ibunya membawa pindah ke kota kelahiran nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam, Makkah Al Mukaramah. Beliau meninggal dunia pada 29 Rajab tahun 204H/820M di Mesir.

  Imam Asy-Syafi`iy mula-mula belajar Al-Qur’an ketika berusia lima tahun dan telah menghafaz Al-Qur’an ketika berusia tujuh tahun. Imam Asy-Syafi`iy mempunyaï ingatan yang kuat, berkebolehan tinggi, dan dapat menghafal semua pelajaran yang diajar.

  Baca juga :  Pemilihan Ketua OSIS MTs Mathla'ul Anwar Sukaguna Sederhana Penuh Makna

  Diantara hal-hal yang menunjukkan kecerdasannya antara lain::

  1. Kemampuannya menghafal Al-Qur’an di luar kepala pada usianya yang masih belia, tujuhtahun.
  2. Cepatnya menghafal kitab Hadits Al Muwathta’ karya Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas pada usia sepuluh tahun.
  3. Rekomendasi para ulama sezamannya atas kecerdasannya, hingga ada yang mengatakan bahwa ia belum pernah melihat manusia yang lebih cerdas dari Imam Asy-Syafi`i.
  4. Beliau diberi wewenang berfatwa pada umur 15 tahun.

  Di Madinah, Imam Asy-Syafi`iy belajar daripada Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Abi Yahya As-Samiy, Muhammad bin Sa`id bin Abi Fudayl dan `Abdu Llah bin Nafi` As- Sani`. Imam Asy-Syafi`iy menghafal kitab Al-Muwatta’ Imam Malik ketika berusia 10 tahun semasa beliau di Makkah dan belum lagi berjumpa dengan Imam Malik. Imam Asy-Syafi`iy telah datang ke Iraq pada tahun 195H dan tinggal di sana selama dua tahun. Para `ulama’ di sana telah belajar dengannya dan ramai antara mereka telah bertukar kepada mazhab Asy-Syafi`iy daripada mazhab asal mereka. Kemudian Asy- Syafi`iy telah kembali ke Makkah dan kemudian kembali ke Baghdad pada tahun 198H dan tinggal di sana selama sebulan. Kemudian Asy-Syafi`iy telah pergi ke Mesir sehingga dia mati. Asy-Syafi`iy mati pada hari Juma`at pada penghujung bulan Rajab tahun 204H dan dikebumikan di Al-Qarafah selepas `Asar.

  Baca juga :  Wasi Khalili Terpilih Menjadi Ketua PDMA Kabupaten Tangerang

  Beliau mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu beliau banyak diriwayatkan oleh para murid- muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan beliau pelopor dalam menulis di bidang ilmu Ushul Fiqih, dengan karyanya yang monumental Risalah.

  Diantara sumbangannya yaitu::

  1. Mengasaskan kaedah-kaedah tertentu dalam mensabitkan hukum seperti menggunakan hadis yang sahih untuk mengistinbatkan hukum tanpa melihat statusnya.
  2. Tidak menerima kaedah istihsan.
  3. Mempersempitkan penggunaan akal dalam mensabitkan sesuatu hukum.
  4. Berijtihad mengikut tempat dan suasana.
  5. Berhujah dengan golongan antihadis, disebut dalam kitab Ar-Risalah.
  6. Sangat teliti dalam mengutarakan pandangan khususnya dalam masalah `ibadah.
  7. Antara karangan beliau ialah Ar-Risalah, Al-Umm, Ikhtilafu l-Hadis, Al-Musnad
  8. dan lain-lain.
  Baca juga :  Sejarah Berdirinya MTs. Mathla'ul Anwar Gunung Baru, Lampung

  Mazhab Syafi’iyah telah memenuhi berbagai wilayah kota besar di Qatar selain penduduk asli dan suku pedalaman. Mazhab Syafi’iyah juga berkembang di Palestina, Kurdistan, dan Armenia.. begitu juga dengan para penganut Ahlus Sunnah di Persia, Muslim di Wilayah Thailand, Philipina, Jawa dan sekitarnya, India, Cina, Australia, Iraq, Hijaz, dan Syam bersama-sama dengan mazhab lainnya. IV. IMAM AHMAD BIN HANBAL

  5,812 total views, 2 views today

  Please follow and like us:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial